Make your own free website on Tripod.com
Koi Classification

 

Bekko

Goshiki Goshiki

Hikari Moyo

Yamabuki Ogon

Kohaku

Koromo

Kujaku

Kumonryu

Ochiba
Kawarigo

Sanke

Showa
Showa

Shusui

Tancho

Utsuri

Platinum Ogon 

Asagi